Navigácia

Kritériá školy 2015 Prijímacie konanie na školský rok 2014/2015

 

K r i t é r i á

pre prijatie uchádzačov na denné štúdium na Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany pre školský rok 2015/2016

 

Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Piešťany v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŠ SR č. 282/2009 Z.z. o stredných školách v znení neskorších predpisov, na základe VZN Trnavského samosprávneho kraja č. 29/2014 a po prerokovaní v pedagogickej rade a po vyjadrení sa rady školy stanovuje kritéria pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka na denné štúdium pre školský rok 2015/2016 nasledovne:

 

 1. Stanovenie počtu

Kód                Študijný odbor                Vyučovací jazyk         Počet tried      Počet žiakov

6341 M           škola podnikania                               SJ                   0,5                  16

6352 M           obchod a podnikanie                         SJ                   0,5                   15

6444 K            čašník servírka                                SJ                   0,33                 10

6445 K            kuchár                                             SJ                   0,33                 12

6446 K            kozmetik                                         SJ                    0,33                  9

 

  Kód              Učebný odbor                Vyučovací jazyk           Počet tried      Počet žiakov

2964 H            cukrár                                            SJ                   0,33                 8

2977 H            cukrár kuchár                                 SJ                   1                     31

6444 H            čašník, servírka                             SJ                   1                     31

6445 H            kuchár                                           SJ                   1                     31

6456 H            kaderník                                        SJ                   0,66                 23

SPOLU za školu                                                                         6                   186

 

 

 1. Podmienky prijatia – študijné odbory:

 

a) Bez  prijímacej skúšky bude riaditeľka školy prijímať žiakov, ktorí v Testovaní 9 dosiahli v každom predmete samostatne (SJL a MAT) úspešnosť najmenej 90%.  Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy a zdravotne spôsobilý stav pre zvolený  študijný odbor.

 

b) Na základe prijímacej skúšky z profilových predmetov – slovenský jazyk a literatúra a matematika bude riaditeľka školy prijímať žiakov, ktorí splnili podmienky prijímacieho konania, úspešne ukončili 9 ročník základnej školy a majú  zdravotne spôsobilý stav pre zvolený študijný odbor.

c)Termín podania prihlášok: do 20. apríla 2015

d) Termín prijímacích skúšok:

                    1. kolo – 11. a 14. mája 2015

2. kolo – 16. júna  2015

 

e) Žiak bude prijatý, ak jeho číslo poradia je menšie alebo rovné počtu žiakov, ktorých možno do príslušného odboru prijať.

     

f) Celkové poradie prihlásených uchádzačov v každom odbore samostatne bude zostavené na základe počtu bodov získaných za :

 

 •  prijímacie skúšky zo SJL a MAT
 •  študijné výsledky v 8. ročníku na koncoročnom hodnotení
 •  študijné výsledky v 9. ročníku na polročnom hodnotení
 •  výsledky v Testovaní 9 zo SJL a MAT
 •  umiestnenie  v predmetových olympiádach

 

g) Žiak môže získať :

 

 • Maximálne 20 bodov za prijímacie skúšky zo SJL
 • Maximálne 20 bodov za prijímacie skúšky z MAT
 • Maximálne 20 bodov za študijné výsledky v 8. ročníku na koncoročnom hodnotení
 • Maximálne 20 bodov za študijné výsledky v 9. ročníku na polročnom hodnotení
 • Maximálne 20 bodov za výsledky v Testovaní 9 zo SJL
 • Maximálne 20 bodov za výsledky v Testovaní 9 z MAT
 • Maximálne 10 bodov za umiestnenie v predmetových olympiádach

 

h)  Poradie uchádzačov v každom študijnom odbore samostatne bude zostavené nasledovne:

 • V abecednom poradí sa zoradia žiaci, ktorí sú prijatí bez prijímacích skúšok (písm. a)
 • Ďalšie miesta v poradí obsadia žiaci podľa celkového počtu získaných bodov  (písm. f)

 

i)  V prípade rovnosti bodov budú o poradí rozhodovať nasledovné kritériá:

 

           1. uchádzači so ZPS v zmysle zákona č. 245/2008 – školský zákon §63 ods. 3.

           2. uchádzači s väčším  počtom bodov získaných za prijímacie skúšky zo SJL

           3.  uchádzači s väčším  počtom bodov získaných za prijímacie skúšky z MAT

           4. uchádzači s väčším počtom bodov získaných z testovania v 9. ročníku – SJL

           5. uchádzači s väčším počtom bodov získaných z testovania v 9. ročníku – MAT

           6. uchádzači s lepšou známkou z predmetu SJL na polročnom hodnotení v 9. ročníku

           7. uchádzači s lepšou známkou z predmetu MAT na polročnom hodnotení v 9. ročníku

 

j)  Priemerný prospech v 8. ročníku a 9. ročníku ZŠ sa bude počítať z týchto predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, dejepis, geografia, matematika, fyzika, chémia, prírodopis. Ak sa žiak učil dva cudzie jazyky, pre výpočet bodov za prospech sa započíta cudzí jazyk, z ktorého dosiahol  lepší prospech v sledovanom období

 

k)   Za prospech v jednotlivých ročníkoch sa pridelia nasledovné body:

1,00 – 1,50           ...........................................    20 bodov

1,51 – 2,00           ...........................................    15 bodov

2,01 – 2,70           ...........................................    10 bodov

2,71 – 3,20           ...........................................      5 bodov

3,21 – 3,50           ...........................................      2 body

3,51 – a viac         ...........................................    0 bodov

 

l)   za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov zo SJL a MAT sa pridelia za každý predmet body nasledovne: 

 

100 % - 90%        ...........................................    20 bodov

89 %   - 70 %       ...........................................    15 bodov

69 % -  50 %        ...........................................    10 bodov

49 %   -   30 %     ...........................................      5 bodov

29 %   -   20 %     ...........................................      2 body

19 %   -     0 %     ...........................................      0 bodov

 

m)  Ak sa uchádzač nemohol zúčastni testovania žiakov 9. ročníka ZŠ z objektívnych, najmä zdravotných dôvodov a doklad o tom priloží k prihláške, bodové hodnotenie sa určí podľa známok zo SLJ a MAT v 1. polroku 9. ročníka podľa nasledovnej stupnice - známka zo SLJ alebo MAT :

 

                 1     ...............................   20 bodov

                 2     ...............................    15 bodov

                 3     ...............................    10 bodov

                 4     ...............................      5 bodov

                 5     ...............................      0 bodov

 

n)   Za umiestnenie v predmetovej olympiáde v školskom roku 2013/2014 a 2014/2015 na úrovni okresu (obvodu)  alebo kraja :

 

                  1. miesto   ........................... 10 bodov

                  2. miesto   ...........................   7 bodov

                  3. miesto   ...........................   5 bodov

Úspešnosť musí žiak preukázať originálom diplomu organizátora súťaže najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8.00 hod. Potvrdenia od ZŠ sa nebudú brať do úvahy.

 

o)  Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač v prijímacom konaní získať je 130.

 

p)  Zoznamy uchádzačov s vyznačením tých, ktorí splnili kritéria na prijatie, budú zverejnené na vchodových dverách školy a na internetovej stránke školy dňa 15. mája 2015 najskôr o 13.00 hod. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov nebudú zverejnené mená žiakov, ale číselné kódy, ktoré im budú vopred pridelené.

 

 1. Podmienky prijatia – učebné odbory:

 

 1. bez prijímacej skúšky až do naplnenia plánovaného počtu žiakov. Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy a zdravotne spôsobilý stav pre zvolený  učebný odbor.

 

 1. V prípade, že v niektorých učebných odboroch bude záujem prevyšovať plánovaný počet prijímaných žiakov, bude škola postupovať podľa bodu 1, písm. f)  až písm. n) okrem bodov  za prijímacie konanie.

 

 1. Ak počet záujemcov bude prevyšovať plánovaný počet prijímaných žiakov , žiak bude prijatý, ak číslo jeho poradia je menšie alebo rovné počtu žiakov, ktorých možno do príslušného odboru prijať.

 

 

 1. Poradie uchádzačov bude zostavené:
 • V abecednom poradí, ak počet záujemcov nebude prevyšovať plánovaný počet prijímaných žiakov
 • V poradí podľa celkového počtu získaných bodov, ak počet záujemcov bude prevyšovať plánovaný počet prijímaných žiakov
 • Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať je 90.

 

Všeobecné ustanovenia :

1.  Uchádzačom, ktorí sa neumiestnia v poradí prijatých uchádzačov budú ponúknuté voľné miesta v iných odboroch štúdia v závislosti od poradia v zozname neprijatých uchádzačov.

 

2. V prípade, ak sa stanovené počty žiakov v jednotlivých učebných a študijných odborov nenaplnia v 1. kole, bude škola organizovať aj 2. kolo prijímacieho konania.

 

3. V prípade nedostatočného počtu prijatých žiakov do jednotlivých odborov si škola vyhradzuje právo tento odbor neotvoriť a odporučiť žiakovi iný odbor, prípadne inú školu.

 

4. Pri prijatí na štúdium sa prihliada na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania (potvrdené lekárom na prihláške).

 

5. Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musia zaslať s prihláškou žiadosť o individuálnu integráciu s príslušnými dokladmi – vyjadrenie z CPPPaP o odporúčaní pokračovať vo vzdelávaní na zvolenej strednej škole. Takémuto žiakovi bude umožnené vykonať prijímaciu skúšku formou, akú odporučí CPPPaP.  Individuálna integrácia neznamená uprednostnenie žiaka v prijímacom konaní. Integrovaný žiak sa posudzuje tak, ako ostatní žiaci.

 

 6. Riaditeľka školy bude rozhodovať o prijatí uchádzača na štúdium v zmysle § 67 a 68 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po zohľadnení uvedených kritérií. Riaditeľka školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky   do 04. 05. 2015 a o prijatí žiaka na základe prijímacej skúšky do 18. 05. 2015.

 

7. Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí na štúdium sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

 

8. Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na SOŠ OaS sa uskutoční nasledovne:

 • Do učebných odborov, ktorí budú prijatí bez prijímacej skúšky do naplnenia plánovaného počtu žiakov dňa 4. a 5. mája 2015 od 9.00 do 16.00 v budove školy
 • Do študijných odborov, ktorí budú prijímaní na základe výsledkov prijímacieho  konania  dňa  25. a 26. mája 2015 od 9.00 do 16.00 v budove školy

 Podrobnosti zápisu budú uvedené v rozhodnutí o prijatí žiaka na štúdium.

 

9. Zápis prijatého uchádzača na štúdium musí vykonať jeho zákonný zástupca. Na zápis zákonný zástupca prinesie zápisný lístok vydaný ZŠ, rozhodnutie o prijatí a svoj preukaz totožnosti.

 

10. Ak sa uchádzač v stanovenom termíne nezapíše (neodovzdá zápisný lístok) bude to škola považovať za nezáujem študovať na SOŠ OaS v Piešťanoch a rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdiu je neplatné (§ 68 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Na uvoľnené miesto budú prijatí ďalší uchádzači v poradí, ktorí vyhoveli kritériám na prijatie.

 

11. Neprijatým žiakom na iných školách, ktorí sa prihlásia do nenaplnených učebných odborov bude riaditeľka školy priebežne vydávať rozhodnutie o prijatí až do naplnenia plánovaného počtu žiakov v jednotlivých učebných odboroch.

 

11. Kritéria pre prijímanie žiakov na SOŠOaS v Piešťanoch boli prerokované a schválené na pedagogickej rade dňa 27. 01. 2015 a v rade školy dňa 11. 03. 2015.

 

 

V Piešťanoch dňa 26. 03. 2015

                                                                      Ing. Anna Zálešáková

                                                                           riaditeľka školy

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Mojmírova 99/28, 921 01 Piešťany
 • +421/33/7726491

Fotogaléria