Navigácia

 • Deň jabĺk - 21.október, nepatrí v našej krajine medzi tie významné dni, ktoré sú v širšom povedomí verejnosti. Pri tejto príležitosti sa rozhodla vedúca našej školskej jedálne p. Kusovská  urobiť prezentáciu jablkových výrobkov.Na príprave výrobkov sa podieľali  žiaci odboru kuchár s majsterkami odbornej výchovy: p.Varhánikovou a p.Práznovskou, a žiaci odboru cukrár s majsterkami odbornej výchovy: p.Hauserovou a p.Urbanovou. 

  Žiaci z odboru čašník servírka sa postarali o to, aby chutné dobroty mal kto ponúkať spolužiakom v škole a tiež stravníkom v školskej jedálni  a reštaurácii Semafor. Na túto milú akciu sa prišla pozrieť do školskej jedálne aj reportérka Piešťanského týždňa.

 • 16.10.2014 sa konal v Púchove 1.ročník celoslovenskej súťaže "Trendy barový čašník" a súčasne prebiehala aj súťaž "Najkrajšia torta Slovenska".  Prvá súťaž bola zameraná na získavanie odborných  vedomostí a zručností v odbore čašník servírka. Súťažilo sa v troch disciplínach (barista, barman, somelier).  Pred každou disciplínou súťažiaci absolvovali odborný seminár k danej problematike, ktorý viedli odborníci z praxe. Títo odovzdali žiakom naozaj hodnotné praktické rady.  Našu školu reprezentovali žiaci:  Denis Vido a Peter Prištic  (III.ČM) pod odborným vedením MOV Bc. Margity Bučkovej. V disciplíne "barman" obsadil Denis Vido 3.miesto. V záverečnom hodnotení po sčítaní všetkých bodov zo všetkých troch disciplín obsadil Denis Vido  3.miesto a Peter Prištic 5.miesto.

  V súťaži o najkrajšiu tortu Slovenska nás zastupovala  cukrárka Silvia  Macháčová z II.C triedy pod odborným vedením MOV  Anny Urbanovej,  ktorá obsadila 5.miesto.  

  Všetkým trom žiakom blahoželáme!

 • 3.10.2014 sa konala súťaž v dekoratívnej kozmetike a účesovej tvorbe  v priestoroch výstaviska Incheba v Bratislave. Žiaci našej školy súťažili v nasledovných disciplínach:

  1. Súťažná disciplína v dekoratívnej kozmetike: "Navždy sa zachová v pamäti stužková" - súťažila:  Andrea Galová (trieda IV.KMK);   model: Lívia Vráblová;     pripravovala MOV:  Iveta Gašparová

  2. Súťažná disciplína v účesovej tvorbe: "Účes v štýle telenovely" - súťažila: Lucia Mináriková  (trieda III.KDK);  model: Jozef Číha  (trieda III.KDK);    pripravovala MOV:  Oľga Kusá  -  v tejto disciplíne sa naša súťažiaca umiestnila na III.mieste.  Srdečne blahoželáme!

  3. Súťažná disciplína v účesovej tvorbe:  "Navždy sa zachová v pamäti stužková" - súťažila: Michaela Medzihradská (trieda III.KDK);  model:  Ivana Megová (trieda III.KDK); pripravovala MOV: Bc.Zdenka Fekiačová

 • Pri príležitosti Svetového dňa výživy (16.10.2014)  pripravili žiaci našej školy pod vedením Ing.Poláčkovej prezentáciu jedál pod názvom:  "Zabudnuté obilniny a strukoviny -  liečitelia na zjedenie". Pripravili pokrmy z pohánky  (pohánkové placky s tvarohovo-kôprovou penou, sušienky z pohánky), špaldy (slané špaldové sušienky s mrkvou), strukovín (nátierka z červenej šošovice, cícerovo-kakaové rezy).

 • 17.10.2014 sa konal v Nitre v areáli výstaviska Agrokomplex   1.ročník súťaže  žiakov odboru cukrár pod názvom "Juniorská svadobná torta".  Súťaže sa zúčastnilo 13 žiakovNašu školu reprezentovala žiačka Hana Čapková (trieda I.N) pod vedením učiteľky odborných predmetov Ing.Poláčkovej. Pripravila Jesennú svadobnú tortu, za ktorú získala  4.miesto a tým aj postup na medzinárodnú súťaž do Prahy.  Blahoželáme!

 • 2. 10. 2014

  Dňa  2. októbra 2014 sa  konal v SOŠ obchodu a služieb Piešťany „Deň otvorených dverí“  pri príležitosti Dňa Trnavského samosprávneho kraja. 

  Záujemcovia o štúdium mali možnosť prezrieť si priestory školy a pracovísk a oboznámiť sa s možnosťou štúdia na našej škole ako aj s aktivitami, ktoré škola vykonáva.

  Pre účastníkov boli pripravené ukážky zručnosti našich žiakov v jednotlivých odboroch.

 • Oznam pre maturantov 2013/2014

  20. 6. 2014

  Informácie k opravnému termínu EČ a PFIČ september 2014

  3. september 2014 - slovenský jazyk a literatúra

  4. september 2014 - anglický jazyk, nemecký jazyk

  Harmonogram je predbežný a môže sa zmeniť po spracovaní údajov prihlásených žiakov. O upresnení ako aj o mieste konania skúšok  Vás budeme informovať.

 • Olympiáda z účtovníctva

  6. 3. 2014

  Dňa 6. marca 2014 sa na škole konalo školské kolo olympiády z účtovníctva "Mladý účtovník 2014", na ktorom sa zúčastnilo 14 žiakov 4. ročníkov odboru 6352 6 obchod a podnikanie. Našu školu na regionálnom kole , ktoré sa uskutoční dňa 24. marca 2014 v Bratislave, budú reprezentovať žiačky - Katarína Petrášová a Kristína Kováčová z triedy IV.OB. Ostatným žiakom ďakujeme za účasť.

 • Maturitné skúšky v mimoriadnom termíne február

  15. 1. 2014

  Dňa 11. 02. 2014 sa budú konať na škole maturitné skúšky v mimoriadnom termíne február. Harmonogram si môžete pozrieť na nástenke v budove školy. Podnikateľské plány je treba odovzdať do 5. 2. 2014 zástupkyni riaditeľky školy Mgr. Magdaléne Ručkayovej.

 • Vianočná výstava 2013

  V dňoch 4. 12. - 5. 12. 2013 sa bude konať Vianočná výstava 2013. Srdečne privítame všetkých žiakov základných škôl ako aj širokú verejnosť na tejto oslave najkrajších sviatkov roka. žiaci sa môžu presvedčiť o zručnostiach našich žiakov a verejnosť môže načerpať inšpirácie na vianočnú výzdobu svojich domovov.

   

  Srdečne sa na Vás tešíme!

 • Celoškolské rodičovské združenie

  Vážení rodičia.

  Dňa 14. novembra 2013 sa bude konať o 13.30 hod. pedagogická rada - klasifikácia za 1. štvrťrok  a  o 16.30 hod.  celoškolské rodičovské združenie v budove Strednej odbornej školy obchodu a služieb Piešťany. Prosíme rodičov o účasť, nakoľko Vám bude podrobne oznámené hodnotenie žiakov na maturitnej skúške.

  Riaditeľka školy : Ing. Anna Zálešáková

 • Slávnostné otvorenie školského roka

  30. 8. 2013

  Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014 sa uskutoční dňa 2. septembra 2013 o 8.00 hod na školskom dvore SOŠOaS Piešťany. Zoznamy žiakov prvých ročníkov budú zverejnené na vchodových dverách školy.

 • Opravná skúška z predmetov , ktoré majú EČ a PFIČ

  10. 6. 2013

  POZOR MATURANTI !!!

  dovoľujeme si Vás oboznámiť, že v Zbierke zákonov  bol publikovaný zákon č. 125/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  V Čl. III. mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zmena sa týka opravnej skúšky z  externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. Novela zákona nadobúda účinnosť 15.júna 2013.

  Na základe záverov z porady dňa 4.6.2013, ktorá sa uskutočnila  na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR  za účasti NÚCEMu Vám oznamujem nasledovné:

  Opravná skúška z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ alebo len EČ okrem riadneho termínu nasledujúceho školského roka sa uskutoční aj v septembri nasledujúceho školského roka.
  Na opravnú skúšku EČ a PFIČ sa žiak prihlási do 30.6., ak sa skúška koná v septembri nasledujúceho školského roka alebo do 30.9., ak sa skúška koná v riadnom termíne nasledujúceho školského roka. Ak je poslednou časťou maturitnej skúšky EČ alebo PFIČ MS a koná sa v septembri nasledujúceho školského roka, vysvedčenie o maturitnej skúške sa vydá najneskôr do desiatich dní od jej vykonania. Výsledky EČ zabezpečí NÚCEM a stredná škola je povinná opraviť v uvedenom čase PFIČ !

  Opravná skúška EČ a PFIČ MS sa uskutoční od 3.9.2013 do 6.9.2013. Podrobnejšie informácie k organizačnému zabezpečeniu, t.j. konkrétne rozloženie predmetov a určenie škôl, kde sa bude konať opravná EČ a PFIČ MS nám zašle Obvodný úrad Trnava, odbor školstva.

 • 2. kolo prijímacieho konania - oznámenie

   Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany, Mojmírova 99/28 zastúpená Ing. Annou Zálešákovou, riaditeľkou školy, na základe § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodla o tom, že na škole sa budú konať prijímacie skúšky v 2. kole na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka.

  Pri prijímaní žiakov v 2. kole bude škola postupovať podľa schválených kritérií pre prijatie uchádzačov na denné štúdium pre školský rok 2013/2014. Do učebných odborov budú žiaci prijímaní bez prijímacej skúšky. Do študijných odborov sa prijímacia skúška bude konať 18. 06. 2013 o 8.00 hod. Prihlášky na štúdium je potrebné doručiť do školy najneskôr do 14. 06. 2013.

  Počet voľných mieste pre školský rok 2013/2014 :

  Študijný/ učebný odbor

  Počet voľných miest

  6352 M obchod a podnikanie  

  16

  6444 K čašník servírka

  18

  6445 K kuchár

  16

  6446 K kozmetik

  8

  6444 H čašník servírka

  7

  6445 H kuchár  

  12

  6456 H kaderník       

  7

  2964 H cukrár

  8

   
 • Výsledky Olympiády z účtovníctva

  Dňa 26.02.2013 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z účtovníctva, na ktorej sa zúčastnilo 11 žiakov zo 4. ročníkov študijného odboru Obchod a podnikanie. Týmto chceme pogratulovať víťazom.

  Poradie: 1. Dominika Boliešiková 103 bodov

         2. Denisa Hanzlíková 95 bodov

         3. Denis Baranček 92 bodov

  Žiačky Dominika Boliešiková a Denisa Hanzlíková postupujú do regionálneho kola Olympiády z účtovníctva "Mladý účtovník", Ktoré sa bude konať dňa 22.03.2013 v Žiline. (Denis Baranček je náhradníkom)

   

 • Olympiáda z účtovníctva

  Dňa 26.2.2013 (utorok) od 7.30 do 10.00 hod. sa uskutoční školské kolo Olympiády z účtovníctva v programe OMEGA ( verzia 16.10) v miestnosti č. 204 - učebňa EKC.

  Olympiády sa zúčastní 12 žiakov 4. ročníkov odbor  Obchod a podnikanie. 2 žiaci postupujú do regionálneho kola , ktoré sa uskutoční 22.3.2013 v Žiline.

 • Vianočná výstava 2012

  Zriaďovateľ : Trnavský samosprávny kraj

  Stredná odborná škola obchodu a služieb,

  Mojmírova 99/28, Piešťany

  Vás srdečne pozýva na  Vianočnú výstavy 2012

  spojenú s dňami otvorených dverí, ktora sa koná

  19. - 20.  decembra 2012

  o 9.30 - 17.00 hod v budove školy.

 • Štrajk

  Riaditeľka SOŠOaS, Mojmírova 99/28, Piešťany v súlade s § 150 ods. 5  zákona  č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytne žiakom z organizačných dôvodov – výstražný štrajk zamestnancov školstva – na deň 26. november 2012 (pondelok) riaditeľské voľno. Vo vyučovaní sa bude pokračovať 27. novembra 2012 v utorok podľa rozvrhu.

  V Piešťanoch 23.11. 2012         Ing. Anna Zálešáková, riaditeľka školy

 • Oznam pre rodičov

  Vážení rodičia

  Dňa 20. novembra 2012 sa bude konať o 14.00 hod. pedagogická rada - klasifikácia za 1. štvrťrok  a  o 16.30 hod.  celoškolské rodičovské združenie v budove Strednej odbornej školy obchodu a služieb Piešťany. Prosíme rodičov o účasť, nakoľko Vám bude podrobne oznámené hodnotenie žiakov na maturitnej skúške, ktoré bolo od tohto školského roku veľmi sprísnené.

 •  

  Zriaďovateľ : Trnavský samosprávny kraj

  a

  Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28 Piešťany

  Vás pozývajú pri príležitosti „Dňa TTSK „

  4. októbra 2012 na :

  1. Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať od 8.00 do 13.00 v budove školy na Mojmírovej ulici v Piešťanoch

  2. Prezentáciu učebných a študijných odborov spojenú s ochutnávkou cukrárskych, kuchárskych a čašníckych výrobkov, ktorá sa bude konať od 15.00 hod na Nám. Slobody v Piešťanoch. V rámci prezentácie predvedú svoje zručnosti aj žiaci z odboru kaderník a kozmetik – účes a líčenie zadarmo.

  Na Vašu účasť sa teší kolektív žiakov a zamestnancov SOŠOaS Piešťany.

   

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany
  Mojmírova 99/28, 921 01 Piešťany
 • +421/33/7726491

Fotogaléria